หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัดสหกรณ์ 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบล้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
ซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 (บ้านโคนม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซฮย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้การแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งข 3918 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0001 อบต.บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete บ้านแม่คูหา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete บ้านแม่คูหา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete บ้านแม่คูหา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Apr 2024
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างทำวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete บ้านแม่คูหา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 11 Mar 2024
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
จ้างจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
จ้างผลิตวารสารรายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2024
จ้างเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รถตู้การแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งข 3918 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อวัสดุกีฬา อวนตาข่ายฟุตบอล จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 05 Oct 2023
จ้างทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำมูลฝอยไปกำจัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำมูลฝอยไปกำจัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ปีการศึกษา 2566 (เดือนสิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการความเรียนรู้ ศบกต.ประจำตำบลบ้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างบ้านนายกำพงษ์ เต๋จ๊ะติ๊บ ไปบ้าน นางบัวผัน ดาวสนั่น บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียนเก่าไปวัดสหกรณ์ 5 หมู่ที่5 ตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างจ่้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.บ้านสหกรณ์ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
จ้างจ่้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.บ้านสหกรณ์ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าทดแทนตำบลบ้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(หนึ่งตำบล หนึ่หมู่บ้านยั่งยืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ปีการศึกษา 2566 (เดือนพ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ปีการศึกษา 2/2565(เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2023
จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายตาล ธรรมขันแข็ง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2023
จ้างจ้างเหมารถรับส่งโดยสาร โครงการบริหารจัดการขยะ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อซื้อวัสดุของขวัญ ของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
ซื้อซื้อวัสดุของขวัญ ของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
จ้างจ้างเหมาทำวารสารรายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2022
จ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2022
จ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2022
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2022
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างก่อ สร้างถังเก็บน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2022
จ้างก่อ สร้างถังเก็บน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2022
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงถนนทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
จ้างต่อเติมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2022
จ้างจัดจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2022
ซื้อรายการ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2022
ซื้อรายการ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนายคำปัน อโนมา หมู่ที่7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้านนายศรีมูล ปวงอาจถึงหน้าบ้านนายประเสริฐ จันทร์แท่น หมู่ที่7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภภอแม่ออน จังหวัดเชีงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พ.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พ.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2022
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดแอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
จ้างจ้างเหมาทำกรงขังสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2022
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดแบบประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
จ้างบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเสียงสื่อประชาสัมพันธ์รถแห่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเสียงห้องประชุมผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบติดฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
จ้างปรับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ โอเวอร์เลย์สายบ้านโป่งห้อมไปบ้านหนองบ่อเย็น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าสำนักงานสหกรณ์เก่าไปศพด. หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เพิ่มเติม) 06 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาทำซุ้มประตูป่าเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ+เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2020
จ้างจัดทำซุ้มประตูป่าเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2020
จ้างจัดทำซุ้มประตูป่าเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
จ้างจ้างเหมาศึกษา วิจัย ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Oct 2020
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดแบบประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุงแบบหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2020
จ้างโครงการขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2020
จ้างจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ เส้นทางที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
จ้างค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ เส้นทางที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jul 2020
จ้างจ้างค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ เส้นทางที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jul 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jul 2020
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมงานปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2020
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ 19 Jun 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพผู้ได้รับการช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมงานปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการยังชีพผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพผู้ได้รับการช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสหกรณ์ ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2020
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Oct 2019
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2019
จ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ อบต.บ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2019
ซื้อเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2019
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องบีบอัดก้อนพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงพร้อมแอมป์แบบสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
จ้างปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2019
จ้างปรับปรุงขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2019
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2019
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-7358 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2019
จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน งข 3918 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2019
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2019