หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2020
จ้างจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน เขตพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ เส้นทางที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
จ้างค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ เส้นทางที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jul 2020
จ้างจ้างค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ เส้นทางที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jul 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jul 2020
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมงานปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2020
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ 19 Jun 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพผู้ได้รับการช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมงานปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการยังชีพผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพผู้ได้รับการช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสหกรณ์ ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2020
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2020
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Oct 2019
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2019
จ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ อบต.บ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2019
ซื้อเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2019
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องบีบอัดก้อนพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงพร้อมแอมป์แบบสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
จ้างปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2019
จ้างปรับปรุงขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2019
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2019
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-7358 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2019
จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน งข 3918 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางจราจร คสล. สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2019
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2019