ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อเรื่อง

กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 29 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์โดยนายบุญช่วย  เวชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ นายดวงแก้ว  อุ่นเรือน ประธานสภา อบต.บ้านสหกรณ์ นางสาวนุชนาถ  ไชยแก่น หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

แชร์ให้เพื่อน: